E-mail: dcn@cqupt.edu.cn, guoyi@cqupt.edu.cn

Tel: 86-023-62471767

Fax: 86-023-62471771

Mobile: 86-13752971020 (Managing editor, Guoyi)

Editorial Office: Huangjueya, Nan’an District, Chongqing University of Posts and Telecommunications , Chongqing, 400065,P.R.China

Post Code: 400065